Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

Tri četvrtine nadzornih odbora praktički bez žena; rodna raznolikost ne utječe na profit

Ideje.hr / 24. siječnja 2018. / Aktualno / čita se 4 minute

U časopisu Hrvatskog saveza građevinskih inžinjera objavljena je financijska i socioekonomska analiza projekata gospodarenja otpadom, novi broj povijesnog časopisa zadarskog sveučilišta donosi pregled razvoja prava mora u Sredozemlju, a Ekonomska misao i praksa objavljuje rad kojim se ispituje zastupljenost žena u nadzornim odborima hrvatskih poduzeća i njihov utjecaj na profitabilnost

Određeni investicijski projekti gospodarenja otpadom, posebno u zemljama u razvoju, imaju nisku ili negativnu stopu financijske rentabilnosti, pa se konačna odluka o njihovoj realizaciji mora donijeti nakon provođenja socioekonomske analize, zaključak je stručnog rada objavljenog u prosinačkom broju časopisa Građevinar kojeg izdaje Hrvatski savez građevinskih inžinjera. Petero stručnjaka iz Crne Gore i Srbije provelo je usporednu analizu za nekoliko scenarija u kojima se projiciraju investicijski i operativni troškovi te prihodi hipotetskog odlagališta otpada u razdoblju od 30 godina.

Istraživanja su pokazala da korištenje uobičajenih tehnika procjene isplativosti nekog projekta kroz računanje financijske neto sadašnje vrijednosti (NPV) i financijske interne stope povrata (IRR) „nije dovoljno za ocjenu opravdanosti projekata od općeg društvenog interesa, koji su u zemljama u razvoju najčešće javnog karaktera“, objašnjava se u članku. Financijska isplativost izostaje jer su takve zemlje često prisiljene cijene komunalnih i sličnih usluga utvrđivati na razini nižoj od komercijalnih. Stoga je za donošenje konačne odluke o projektima potrebno koristiti tzv. indikatore ekonomske neto sadašnje vrijednosti i ekonomske interne stope povrata.

U socioekonomskoj analizi ocjenjuje se neto doprinos projekta ukupnim socioekonomskim efektima neke regije i to zbog „nesporne činjenice da promatrane tržišne cijene ulaznih i izlaznih vrijednosti često ne oslikavaju punu društvenu vrijednost“ jer projekti „često vrše utjecaje koji nisu iskazani kroz direktne tržišne vrijednosti“. Te efekte moguće je monetizirati raznim metodama, a autori su u ovoj analizi koristili pravilo da se rashodi na projektu mogu razmotriti preko njihovih oportunitetnih troškova, a dobici se mjere pomoću spremnosti društva da plati zaradu od ostvarivanja danog efekta.

Simulacija projekta odlagališta komunalnog otpada napravljena je prema aktualnoj metodologiji Europske unije, uzimajući u obzir propise u sektoru upravljanja otpadom. Analiza pokazuje da uzimajući u obzir isključivo financijske parametre projekt hipotetskog odlagališta pokazuje negativnu sadašnju vrijednost čak i u nekoliko različitih scenarija, no uzmu li se u obzir i socioekonomski uvjeti odlagalište pokazuje pozitivne efekte.

U zaključku se navodi da ulaganja u sektor otpada često pokazuju slične rezultate, a negativni rezultati „upućuju na to da je projekt nužno sufinancirati (sredstvima međunarodnih financijskih institucija, fondova i sl.), utoliko prije jer nisu primamljivi za privatne fondove (zbog posebne tarifne politike, formiranja cijena, itd.).“

Relativno aktualnu temu za hrvatsku sadašnjost obradile su i Marina Vokić Žužul i Božena Bulum iz Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U najnovijem broju časopisa Miscellanea Hadriatica et Mediterranea one su objavile pregled razvoja prava mora u Sredozemlju, „od prvih povijesnih vrela do Treće konferencije Ujedinjenih naroda o pravu mora 1982. godine“. U članku se posebna pažnja daje nastanku pravnih režima i granica.

Ovih je dana objavljeno i novo izdanje časopisa Ekonomska misao i praksa u izdanju Sveučilišta u Dubrovniku. Među dvadesetak članaka nalazi se i rad triju autorica sa splitskog sveučilišta koji obrađuje „zastupljenost žena u nadzornim odborima i utjecaj na profitabilnost poduzeća“.

Ivana Drmać, Maja Pervan i Tomislava Pavić Kramarić koristile su uzorak od 111 poduzeća čije su dionice kotirale na Zagrebačkoj burzi u 2016. godini. Iz analize proizlazi da je gotovo tri četvrtine poduzeća iz uzorka (73,9%) u nadzornom odboru imalo samo jednu ili niti jednu ženu. S druge strane, samo je jedno poduzeće imalo šest ženskih članova NO. Istraživanje je tako pokazalo da postoji problem podzastupljenosti žena jer one u prosjeku čine samo 18,1% članova nadzornih odbora.

Drugi dio njihove analize pokazao je da „rodna različitost članova NO- ne utječe na profitabilnost poduzeća“ jer su sve varijable kojima se mjerila rodna raznolikost pokazale „pozitivan, ali ne i statistički značajan utjecaj na profitabilnost“, stoji u zaključku.

U još jednom članku objavljenom u spomenutom časopisu tri autorice sa dubrovačkog sveučilišta su na uzorku od 202 stanovnika Dubrovnika utvrdile da postoji značajan raskorak između percipirane i očekivane kvalitete javnih usluga u tom gradu. U analizi se koristila tzv. SERVQUAL metodologija koja obuhvaća mjerenje na dvadesetak različitih parametara za trinaest različitih gradskih usluga među kojima su vodovod i odvodnja, održavanje ulica, javni prijevoz, knjižnice, parkovi, administrativne usluge i druge.

Istraživanje je pokazalo da su Dubrovčani najmanje razočarani kad je u pitanju materijalna dimenzija javnih usluga jer su očekivanja o, primjerice, stanju opreme u javnim zgradama ili o propisanom načinu odijevanja službenika, ionako niska. Najvažnijom kvalitativnom dimenzijom ocjenjuje se pouzdanost jer korisnici žele biti u poziciji da vjeruju gradskim zaposlenicima. Oni bi trebali „pokazati interes za pojedine probleme korisnika, biti dovoljno educirani da odgovore na sva njihova pitanja, biti dovoljno motivirani da daju savjete i trebali bi pružati uslugu bez odlaganja“. Autorice članka stoga preporučuju konstantnu edukaciju službenika kao i nagrađivanje dobre prakse te ukidanje loše.

Osim spomenutih časopisa ovih su dana objavljeni i novi brojevi Glasnika zaštite bilja, Pregleda hrvatske povijesti u izdanju Hrvatskog instituta za povijest, Arhiva za higijenu rada i toksikologiju, kao i novo izdanje časopisa Sic za književnost, kulturu i književno prevođenje, novi broj Etnološke tribine, godišnjaka Hrvatskog etnološkog društva, novi broj Ars Adriatice i novi broj časopisa Croatian journal of food science and technology.

Također, svjetlo dana ugledali su i novi Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, novi broj časopisa Management te novi broj Privrednih kretanja i ekonomske politike u izdanju Ekonomskog instituta Zagreb. Zagrebački Fakultet strojarstva i brodogradnje objavio je novo izdanje svojeg stručnog glasila Brodogradnja, a Pomorski fakultet u Rijeci je objavio novi broj časopisa Pomorstvo.